REGULAMIN OBIEKTU

 1. Goście zobowiązani są do przestrzegania postanowień „Regulaminu Obiektu”, zwanego dalej Regulaminem, przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, a w sytuacjach wyjątkowych do stosowania się do zaleceń
  w kolejności: 1. Właściciela, 2. Managera lub 3. Obsługi Obiektu, zwanych dalej Właścicielem.
 2. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości przepisów, o których mowa w pkt 1.
 3. Właściciel obiektu może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła Regulamin, wyrządziła szkodę w mieniu lub na osobie: Właściciela, jego Gości lub ich Gości; albo też w inny sposób zakłóciła spokój na terenie obiektu.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zaprzestania dalszego świadczenia usług osobie, która narusza postanowienia Regulaminu lub której zachowanie powszechnie uznawane jest za nieprzyzwoite,a w szczególności palenie tytoniu i innych używek w miejscach niedozwolonych.
 5. Opłata za zakwaterowanie pobierana jest z góry w dniu przyjazdu, zgodnie z Cennikiem lub z wcześniejszymi ustaleniami. Jeżeli Gość chce przedłużyć pobyt o kolejne dni, opłatę należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień pierwotnego wymeldowania. Ceny podane w Cenniku, są cenami netto, do których należy doliczyć 8% VAT.
 6. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się zadatek w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia.
  W przypadku rezygnacji ze strony Gościa zadatek przepada w 100%. Wyjątek stanowi przypadek znalezienia kogoś do tych samych pokoi i na ten sam okres przez:
 7. a) rezygnującego z rezerwacji– zadatek NIE przepada,
 8. b) Właściciela – przepada 50% zadatku.

Zadatek zwracany jest w 100% w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy Obiektu.

 1. Na życzenie Właściciela, Goście mają obowiązek udostępnić dokument tożsamości, w celu spisania danych personalnych (zdjęcie, skan). Właściciel oświadcza, że nie udostępnia tych danych osobom trzecim.
 2. Doba noclegowa trwa od 16.00 w dniu przybycia do 10.00 dnia następnego. Wyjątkiem są niedziele i pierwszy dzień Nowego Roku, kiedy to doba kończy się o 12.00. Opuszczenie pokoju po zakończeniu doby, bez wcześniejszego uzgodnienia, skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę. W miarę możliwości uwzględniamy życzenia naszych Gości, co do zmiany godzin doby noclegowej.
 3. Osoby niezakwaterowane w naszym obiekcie mogą przebywać na terenie Obiektu w charakterze Gości naszych Gości tylko w godzinach 10.00-22.00.
 4. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy,ani znajdujące się w nich mienie.
 5. Za pobyt psa lub kota w obiekcie pobiera się opłatę określoną w Cenniku. Pobyt wszystkich zwierząt należy uzgodnić z Właścicielem. Goście przywożący ze sobą zwierzę, zobowiązani są zgłosić ten fakt Właścicielowi oraz zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, aby zwierzę nie zagrażało innym osobom, przebywającym na terenie obiektu. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego Właściciel bądź osoba, pod której opieką ono pozostaje.
 6. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia, bądź utraty mienia, należącego do naszych Gości lub ich Gości.
 7. Nie należy wynosić z pokoju wyposażenia lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody Właściciela, Wszelkie ewentualne usterki oraz uwagi dotyczące czystości lub awarie, należy niezwłocznie zgłaszać Właścicielowi.
 8. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 8.00. W godzinach ciszy nocnej, Goście proszeni są, aby zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju innych osób.
 9. We wszystkich pomieszczeniach obiektu panuje całkowity zakaz palenia !!!
 10. Każdy z Gości otrzymuje co najmniej jeden klucz do pokoju i do drzwi wejściowych. Klucze podlegają zwrotowi w momenie wymeldowania z Obiektu.
 11. Drzwi wejściowe oraz okna dachowe (połaciowe) należy każdorazowo zamykać za sobą, bez względu na porę roku!
 12. Goście mogą organizować uroczystości okazjonalne na terenie obiektu tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Właściciela i w granicach czasowych określonych tą zgodą.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pomieszczeniach grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia obiektu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 14. Goście ponoszą pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie przedmiotów, stanowiących wyposażenie Obiektu, powstałe z ich winy lub z winy ich Gości. Za szkody takie zostaną oni obciążeni kosztami zakupu, odtworzenia lub naprawy.
 15. W przypadku chęci zakwaterowania grup zorganizowanych, jak np. szkolne lub pracownicze, wymagane jest uprzednie złożenie pisemnego zamówienia (umowy), określającego szczegóły zamawianej usługi.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

– które zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez Gości, mogą być odesłane na jego prośbę i na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą w depozycie przez 7 dni, a następnie zutylizowane.
 2. Artykuły spożywcze pozostawione przez Gości wymeldowujących się z Obiektu, będą niezwłocznie utylizowane.
 3. Właściciel zobowiązuje się do codziennego opróżniania kubłów na śmieci, znajdujących się w pokojach a Gość ma obowiązek mu to umożliwić.
 4. W przypadku Gości, którzy pozostają w Obiekcie co najmniej 14 dni, Właściciel zobowiązuje się do kapitalnego posprzątania pokoju, wraz z wymianą pościeli po 7 dniach, a Goście mają obowiązek mu to umożliwić. W wyjątkowych przypadkach Właściciel ustala z Gośćmi inny termin sprzątania.
 5. Wpłacając zadatek lub płacąc za nocleg, Gość automatycznie akceptuje postanowienia Regulaminu.
 6. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu zakwaterowania, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody czy Internetu.
 7. Ręczniki w naszym obiekcie są GRATIS, ale nie dajemy ich „z automatu”. Jeżeli ktoś potrzebuje – wystarczy to zgłosić.
 8. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.nocleg.cieszyn.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta podczas rezerwacji oraz zamieszczenie go w pokojach gościnnych. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.03.2022 r.

 

WŁAŚCICIEL OBIEKTU „Marek i Karolina”:

Marek Wadowski, gen. J. Hallera 83, 43-400 Cieszyn, NIP: 677-173-64-75, tel. +48/ 601-474-359