REGULAMIN OBIEKTU

 1. Goście zobowiązani są do przestrzegania postanowień „Regulaminu Obiektu”, zwanego dalej Regulaminem, przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, a w sytuacjach wyjątkowych do stosowania się do zaleceń
  w kolejności: 1. Właściciela, 2. Managera lub 3. Obsługi Obiektu, zwanych dalej Właścicielem.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

– które zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

 1. Właściciel obiektu może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła Regulamin, wyrządziła szkodę w mieniu lub na osobie: Właściciela, jego Gości lub ich Gości; albo też w inny sposób zakłóciła spokój na terenie obiektu.
 2. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się zadatek w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia.
  W przypadku rezygnacji ze strony Gościa zadatek przepada w 100%. Wyjątek stanowi przypadek znalezienia kogoś do tych samych pokoi i na ten sam okres przez:
 3. a) rezygnującego z rezerwacji– zadatek NIE przepada,
 4. b) Właściciela – przepada 50% zadatku.

Zadatek zwracany jest w 100% w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy Obiektu.

 1. W przypadku chęci zakwaterowania grup zorganizowanych, jak np. szkolne lub pracownicze, wymagane jest uprzednie złożenie pisemnego zamówienia (umowy), określającego szczegóły zamawianej usługi.
 2. Doba noclegowa trwa od 16.00 w dniu przybycia do 10.00 dnia następnego. Wyjątkiem są niedziele i pierwszy dzień Nowego Roku, kiedy to doba kończy się o 12.00. Opuszczenie pokoju po zakończeniu doby, bez wcześniejszego uzgodnienia, skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę. W miarę możliwości uwzględniamy życzenia naszych Gości, co do zmiany godzin doby noclegowej.
 3. Wpłacając zadatek lub płacąc za nocleg, Gość automatycznie akceptuje postanowienia Regulaminu.
 4. Opłata za zakwaterowanie pobierana jest z góry w dniu przyjazdu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Jeżeli Gość chce przedłużyć pobyt o kolejne dni, opłatę należy uiścić najpóźniej do godziny 20.00 dnia poprzedzającego dzień pierwotnego wymeldowania.
 5. Na życzenie Właściciela, Goście mają obowiązek udostępnić dokument tożsamości, w celu spisania danych personalnych (zdjęcie, skan). Właściciel oświadcza, że nie udostępnia tych danych osobom trzecim.
 6. Ręczniki w naszym obiekcie są GRATIS, ale nie dajemy ich „z automatu”. Jeżeli ktoś potrzebuje – wystarczy to zgłosić.
 7. Wszystkie pokoje są klimatyzowane (chłodzenie/ogrzewanie) – Goście mają możliwość indywidualnego dostosowania sobie temperatury pokoju w dowolnym momencie roku. Grzejniki łazienkowe są też włączane indywidualnie w każdym pokoju.
 8. W obiekcie istnieje cyrkulacja ciepłej wody użytkowej, która działa od 6:00 do 23:00. Wyjątkiem są godziny
  od 12 do 16, kiedy to jej działanie jest ograniczone, ze względu na znikome zapotrzebowanie.
 9. Osoby niezakwaterowane w naszym obiekcie mogą przebywać na terenie Obiektu w charakterze Gości naszych Gości tylko w godzinach 10.00-20.00.
 10. Parkowanie pojazdów dozwolone jest w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parkujemy częściowo na posesji, a częściowo wzdłuż posesji, na poboczu lokalnej, małouczęszczanej drogi. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie.
 11. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 8.00. W godzinach ciszy nocnej, Goście proszeni są, aby zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju innych osób.
 12. W przypadku mokrej aury pogodowej (deszcz/śnieg) uprasza się Gości o pozostawienie mokrego/brudnego obuwia na specjalnie do tego celu przygotowanych wycieraczkach, przed drzwiami Ich pokoju.
 13. Za pobyt zwierzątka w obiekcie pobiera się opłatę określoną w Cenniku. Pobyt wszystkich zwierząt należy zgłosić Właścicielowi w momencie rezerwacji pokoju. Goście przywożący ze sobą zwierzę, zobowiązani są zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, aby zwierzę nie zagrażało innym osobom, przebywającym na terenie obiektu. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego Właściciel bądź osoba, pod której opieką ono pozostaje. ZABRANIA SIĘ WOLNO BIEGAJĄCYCH ZWIERZĄT POZA POKOJEM !!!
 14. Wszelkie ewentualne usterki, awarie oraz uwagi dotyczące czystości, należy NIEZWŁOCZNIE zgłosić Właścicielowi.
 15. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia, bądź utraty mienia, należącego do naszych Gości lub ich Gości.
 16. Każdy z Gości otrzymuje co najmniej jeden klucz do pokoju i do drzwi wejściowych. Klucze podlegają zwrotowi w momenie wymeldowania i należy je przed opuszczeniem Obiektu wrzucić do skrzynki na listy.
 17. Drzwi wejściowe oraz okna w pokoju należy każdorazowo zamykać za sobą, bez względu na porę roku!
 18. Goście mogą organizować uroczystości okazjonalne na terenie obiektu tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Właściciela i w granicach czasowych określonych tą zgodą.
 19. We wszystkich pomieszczeniach obiektu panuje całkowity zakaz palenia !!! Nie zastosowanie się do ZAKAZU grozi natychmiastową EKSMISJĄ !!! Właściciel zastrzega sobie również prawo do zaprzestania dalszego świadczenia usług osobie, która narusza postanowienia Regulaminu lub której zachowanie powszechnie uznawane jest za nieprzyzwoite lub zagrażające bezpieczeństwu innych Gości.
 20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pomieszczeniach świeczek, grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia obiektu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 21. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie przedmiotów, stanowiących wyposażenie Obiektu, powstałe z ich winy lub z winy ich Gości. Za szkody takie zostaną oni obciążeni kosztami zakupu, odtworzenia lub naprawy.
 22. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości Regulaminu.
 23. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez Gości, mogą być odesłane na jego prośbę i na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą w depozycie przez 7 dni, a następnie zutylizowane.
 24. Artykuły spożywcze pozostawione przez Gości wymeldowujących się z Obiektu, będą niezwłocznie utylizowane.
 25. W przypadku Gości, którzy pozostają w Obiekcie co najmniej 14 dni, Właściciel zobowiązuje się do kapitalnego posprzątania pokoju, wraz z wymianą pościeli po 7-10 dniach od dnia zameldowania, a Goście mają obowiązek mu to umożliwić. W wyjątkowych przypadkach Właściciel ustala z Gośćmi inny termin sprzątania.
 26. Właściciel zobowiązuje się do codziennego opróżniania kubłów na śmieci, znajdujących się w pokojach
  a Gość ma obowiązek mu to umożliwić. Właściciel ma też prawo do inspekcji pokoju raz na 24 godziny.
 27. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu zakwaterowania, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody czy Internetu.
 28. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.nocleg.cieszyn.pl oraz w pokojach gościnnych.

 

WŁAŚCICIEL OBIEKTU „Marek i Karolina”:

Marek Wadowski, Gen. J. Hallera 83, 43-400 Cieszyn, NIP: 677-173-64-75, tel. +48/ 601-474-359